Hit enter to search or ESC to close

e-sprawozdania finansowe dla jednostek wpisanych do KRS

admin

E-sprawozdania finansowe XML / XSD

e-SF Mercomp to narzędzie to łatwego przygotowania e-sprawozdania finansowego przez jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS). Umożliwia też wizualizację e-sprawozdania (np. w celu weryfikacji kontrahenta czy przedstawienia zarządowi czy radzie nadzorczej wersji przyjaznej dla odbiorcy).

E-sprawozdanie to sprawozdanie finansowe sporządzone w strukturze logicznej oraz formacie udostępnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zgodnie z art. 45 ust. 1g ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, obowiązującym od 1 października 2018 r.

Narzędzie umożliwia przygotowanie kompletnego dokumentu XML i złożenie go do KRS poprzez bramkę https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/.

e-SF Mercomp umożliwia m.in.:

 • import sprawozdania z pliku/ów MS Excel (szablon dostarczany wraz z oprogramowaniem)
 • wizualizację pozycji sprawozdań
 • możliwość tworzenia projektów sprawozdań i praca nad nimi aż do uzyskania pożądanego efektu
 • sprawdzenie poprawności pliku na zgodność ze strukturami przygotowanymi przez MF (pliki XSD zamieszczone na http://www.mf.gov.pl/krajowa-administracja-skarbowa/dzialalnosc/struktury-e-sprawozdan)
 • obsługa różnych struktur i wariantów sprawozdania
 • import e-sprawozdania z pliku XML (również z podpisem wewnętrznym) wraz z wizualizacją jego danych w czytelnej formie
 • podgląd, wydruk czy zapis e-sprawozdania w formacie PDF, Excel, Word i wielu innych
 • eksport z pliku XML wszystkich zapisanych w nim załączników

Jak złożyć e-Sprawozdania Finansowe
Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z MSR, przesyłają e-Sprawozdania Finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości. e-SF Mercomp umożliwia stworzenie poprawnego i kompletnego pliku XML, a następnie przekazanie go do KRS.

Gdzie i kiedy złożyć e-Sprawozdania Finansowe
Jednostki wpisane do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, które nie sporządzają sprawozdań finansowych zgodnych z MSR, przesyłają e-Sprawozdania Finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego w ciągu 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Ogólny opis procesu przygotowania e-sprawozdania w narzędziu e-SF Mercomp
Sprawozdanie przygotowujemy jak do tej pory, czyli np. Excel i Word. Następnie korzystamy z aplikacji e-SF Mercomp, aby je przetworzyć na e-sprawozdanie w formacie XML.
Dane do sprawozdania (wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zmiany w kapitale, rach. przepływów, …) należy przygotować w MS Excel wg podanego przez nas szablonu (są w nim kody wymagane przez schemat z MF oraz opisy pozycji). W praktyce można dane przekopiować lub podłączyć formułami z istniejącego u Państwa sprawozdania. Oczywiście w tym miejscu też możemy pomóc opracować procedurę automatyczną przejścia między Państwa wzorem a kodami MF.

Następnie tak wypełniony szablon MS Excel należy zaimportować do aplikacji. Kolejnym krokiem jest dodanie załączników w postaci PDF (np. informacja dodatkowa). Program zapisze to wszystko w jednym pliku XML. Podczas zapisu jest od razu sprawdzana poprawność na zgodność ze strukturami XSD opublikowanymi przez MF.

Kompletny i poprawny plik XML należy teraz podpisać (podpisem kwalifikowanym lub ePUAP). Plik XML wraz z podpisami można już przekazać biegłemu czy też umieścić w systemie KRS (https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/rd/). Podczas załączania pliku do systemu KRS sprawdzane są od razu niektóre dane w pliku (np. daty, NIP) oraz poprawność ze strukturą XSD. Jak wszystko się zgadza to pliki zostają dodane.

Obsługiwane struktury
Aktualnie obsługiwane są:

 • JednostkaInna (załącznik 1 do Ustawy o Rachunkowości – dalej UoR)
 • JednostkaMała (załącznik 5 do UoR)
 • JednostkaMikro (załącznik 4 do UoR)
 • SkonsolidowanaJednostkaInna
 • Alternatywna Spółka Inwestycyjna

Kolejne struktury będą stopniowo dodawane.

Pozycje uszczegóławiające w sprawozdaniu
Import z Excela obsługuje również tworzenie pozycji  uszczegóławiających (Informacja uszczegóławiająca, wynikająca z potrzeb lub specyfiki jednostki). Łatwo można dodać dowolną liczbę takich pozycji i w dowolnym miejscu. Spójny mechanizm we wszystkich częściach sprawozdania.

Czytanie e-sprawozdania, czyli wizualizacja oraz eksport danych NOWOŚĆ
Narzędzie posiada też od niedawna czytnik e-sprawozdań. Umożliwia import e-sprawozdania z pliku XML (również już podpisanego podpisem wewnętrznym ePUAP czy XADES) oraz jego wizualizację w czytelnej dla odbiorcy formie raportu. Takie sprawozdanie będzie można zarówno wydrukować jak i zapisać w jednym z dostępnych formatów (PDF, Word, Excel, …). Eksport danych do Excela umożliwi ich dalszą analizę.

Jest też możliwość zapisania we wskazanych katalogu wszystkich znajdujących się w pliku XML załączników.

Hurtowy odczyt e-sprawozdań (wersja Enterprise) NOWOŚĆ
Istnieje możliwość hurtowego przetwarzania sprawozdań z plików XML na postać PDF, Excel wraz z zapisem wszystkich załączników. Dzięki temu łatwo jesteśmy w stanie przygotować dane do dalszej analizy.

W ramach dodatkowych modyfikacji możemy zrealizować zapis danych z plików XML do bazy danych / hurtowni danych.

Hurtowe tworzenie e-sprawozdań  (wersja Enterprise) NOWOŚĆ
Opracowaliśmy mechanizmem hurtowego tworzenia e-sprawozdań. Pozwala na szybkie i sprawne utworzenie kilkudziesięciu czy kilkuset e-sprawozdań w formacie XML. Wystarczy przygotowanie danych w odpowiednim formacie. Mechanizm wygeneruje pliki XML i oczywiście każdy sprawdzi. Wszelkie znalezione błędy będą raportowane.

Doświadczenia
e-SF Mercomp, w odróżnieniu od wielu narzędzi konkurencyjnych pojawiających się dopiero teraz, był gotowy i wykorzystywany przez firmy już od października 2018. Teraz pracują na nim grupy kapitałowe, biura rachunkowe jak też firmy różnej wielkości.

Dodatkowe automatyzacje
Robimy też różnego typu dodatkowe automatyzacje w działach finansowych i administracyjnych. To może też Państwa zainteresować również w kontekście sprawnego przygotowania e-sprawozdań (więcej https://mercomp.pl/usluga/automatyzacja-procesow-w-dzialach-finansowych-i-administracyjnych/).

Więcej informacji i składanie zamówień
W celu uzyskania więcej informacji lub złożenia zamówienia zapraszamy do wypełniania formularza poniżej lub wysłanie do nas wiadomości na adres esf@mercomp.pl.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami

  Facebook
  Facebook
  Twitter
  Twitter